Stichting Skepping

De activiteiten in het kader van het Skepping project in Johannesburg zijn ondergebracht in de onafhankelijke, non-profit stichting Skepping.

Correspondentieadres Stichting Skepping
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
E-mailadres info@skepping.com
Bankrekeningnummer NL30 TRIO 0379 6193 77
KvK-nummer 74489062
Fiscaal nummer (RSIN) 859921414

Lees hierna over het doel, de financiering, organisatie en andere zaken in verband met de stichting. Heb je na het lezen nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@skepping.com of neem contact met ons op via ons contactformulier.

Doel

Het doel van stichting Skepping is: het ontwikkelen en uitvoeren van projecten in ontwikkelings- en ander landen om ter plekke, door het recyclen en upcyclen van afval, het afvalprobleem te verminderen en duurzame werkgelegenheid te creëren.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door: (a) kennis over het recyclen en upcyclen van afval over te dragen aan geselecteerde lokale inwoners; (b) het afval met behulp van deze inwoners en lokale partners ter plekke te collecteren en te recyclen en upcyclen tot bruikbare producten; (c) deze producten ter beschikking te stellen aan lokale doelen, dan wel te verkopen om de daaruit voortvloeiende baten te besteden aan het betreffende project of aan nieuwe projecten.

Financiering

Stichting Skepping heeft geen winstoogmerk. De stichting wordt gefinancierd door donaties van sympathisanten, bijdragen van belanghebbenden waarvoor de stichting werkzaam is, schenkingen en erfenissen, opbrengsten uit de activiteiten van de stichting en alle andere baten, zoals bijvoorbeeld opbrengsten uit de verkoop van producten.

Organisatie en beloningsbeleid

Het bestuur van stichting Skepping wordt gevormd door: Rutger van 't Klooster (voorzitter), Melissa Drost (secretaris) en Pieter van Stempvoort (penningmeester).

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst, maar maakt waar nodig wel gebruik van vrijwilligers.

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden, met name lokale uitvoerende werkzaamheden in het kader van het verzamelen, recyclen en upcyclen van afval, kan in voorkomende gevallen een marktconforme vergoeding worden toegekend volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn en die passen bij de status als algemeen nut beogende instelling.

Beleidsplan 2019 - 2021

Download het beleidsplan 2019 - 2021 voor meer informatie over:

  • de organisatie van de stichting;
  • het doel van de stichting en onze missie voor 2019-2021;
  • de financiering, het beheer van het vermogen en het beloningsbeleid van de stichting;
  • de externe communicatie van de stichting.

De focus ligt gedurende deze jaren op het Skepping project in Johannesburg, waarover je uitgebreid kunt lezen op deze website. Andere projecten, mogelijk in andere landen en steden, zijn in de toekomst niet uitgesloten.

Download
Beleidsplan stichting Skepping 2019-2021
Adobe Acrobat document 108.6 KB